Iğdır Gazetesi İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ - Iğdır Gazetesi - ığdır haberleri

Iğdır Üniversitesi Aldez Dezenfeksiyon Kutusu Seri Üretimine Başladı Iğdır Üniversitesi tarafından AR-GE çalışmaları ve laboratuvar testleri tamamlanan, Al...           • Türkiye Nahçıvan Başkonsolosu Kiraz’dan, Iğdır Valisine Hayırlı Olsun Ziyareti Nahçıvan Başkonsolosu Sayın Mehmet Emin Kiraz, Vali/Belediye Başkan V. Sayın H. Engin Sarıi...           • EHLİBEYT MEKTEBİ DERNEĞİNDEN VALİ SARIİBRAHİME ZİYARET Ehlibeyt Mektebi Din Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Yeşil ve beraberindekiler, Vali/Belediy...           • Kaya Tuzuna Iğdır Üniversitesinin Logosu İşlendi Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü &Oum...           • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN ...           • Iğdırlılar Derneğinde Korona Sürecinde İlk Toplantı                  SEFAKÖY- Iğdırlılar Sosyal Daya...           • Kaldırımlarda, Ottan Yürünmüyor                 İlimizi...           • Vali Sarıibrahim Kaysı Hasadına katıldı Doğunun Çukurova’sı, aynı zamanda üç ülkeye sınır olan ilimiz Iğdır&...           • İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 2020-2021 YILI IĞD...           • IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İ L A N          &nbs...           
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Son Videolar

Ermeni Soykırımı Yalanı ve Iğd
7862 İzlenme, 33 Yorum

Oba Köyünde Ermenilerin yaptığ
8167 İzlenme, 31 Yorum

Ermenilerin Iğdır'da yaptığı k
7958 İzlenme, 32 Yorum

Türk Askerinin 1940 yılında Ağ
8387 İzlenme, 33 Yorum
Haber Arşiv
     
Iğdır Siteleri

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

MADENİ YAĞ ALIMI

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

MADENİ YAĞ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası       :2020/286479

 

1-İdarenin

a) Adresi                         :Iğdır İl Özel İdaresi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Emek

              Mahallesi Fatih  Cad. no:166 Iğdır MERKEZ IĞDIR IĞDIR  MERKEZ/IĞDIR

b) Telefon ve faks numarası:4762261362 - 4762264177

c) Elektronik Posta Adresi:destekhizmetleri76@hotmail.com

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:10550 KG MADENİ YAĞ MUHTELİF MADENİ YAĞ ALIMI

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

               şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                  :İl Özel İdaresi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Akaryakıt Ambarı

c) Teslim tarihi                : Malın/İşin teslim süresi 40 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını

              takip eden  40 takvim günü içinde yüklenici malı teslimini idaremiz ambarına yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer           :Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati            :26.06.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

a- Firmalar teklif eklerinde, 15/40 Turbo Dizel motor yağı, 5W/30 Dizel motor yağı ve 10/40 Tam Sentetik Dizel motor yağı için Teknik Şartnamede belirtilen asgari performans değerlerinden yukarıda belirtilen her yağ için MB, MAN, VOLVO, CAT, ACEA veya API’den aldıkları onay belgelerinden herhangi birinin Türkçe suretlerini ihale yeterlilik evrakı olarak sunacaklardır. Yukarıda belirtilmeyen fakat teknik şartnamede belirtilen diğer yağlar için muayene komisyonunun istemesi halinde yüklenici vereceği madeni yağlar için teknik şartname ekinde belirtilen asgari performans değerlerinden aldıkları onay belgelerinden herhangi birinin noter onaylı Türkçe suretini ibraz edeceklerdir.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a- İhaleye katılacak firmalar ISO kalite sistem belgesi (Üretimi de kapsayan) ve petrol Ürünlerinin her türlü test analizlerini yapabilecek nitelik ve kapasitede TS EN/ISO /IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı laboratuvara sahip olduğunu gösteren veya TS EN/ISO /IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı herhangi bir laboratuvardan alınmış belgenin suretini teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a- Firmaların teklif ettiği yağların Türkçe katalogları veya her bir kalem için ayrı ayrı verecekleri yağın ilgili sayfalarını vereceklerdir. Katalogda olmayan yağ teklifleri geçersizdir. Alınacak Madeni Yağlar Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş evsafa uygun olacaktır ve Teknik Şartname Ek 1 deki Tabloda belirtilen Teknik ve performans değerlerini sağlayacaktır. Sunulan kataloglardaki teknik ve perfonmans değerleri teknik şartnameyi sağlamayan ürün veya ürünler olması durumunda ihale dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 () takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Haber tarihi: 12 / 06 / 2020
Haber Okunma: 237
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: Iğdır'da maskeli Mtsk Sınavı Yapıldı
Sonraki: IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Henüz yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

Ad, Soyad *
E-Mail
Kalan karekter sayısı:
Yorum *
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
*
(* Doldurulması zorunlu alanlar)
İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Iğdırın Sesi